top of page

Bestuur

Ons bestuur is tweeledig;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur van Stichting DOA heeft de volgende verantwoordelijkheden:

 

  • Het bestuur volgt de actuele kennis rondom de zorg van de doelgroep en maatschappelijke ontwikkelingen. Middelen hiervoor zijn o.a. cursussen volgen, lezen van vakliteratuur, lidmaatschap van de branchevereniging BVKZ (Branchevereniging Kleine Zorgaanbieders) en bezoek aan gerelateerde beurzen.   

  • Het naleven van wet- en regelgeving. Door kwaliteit van zorg te leveren, dit is o.a. toetsbaar door cliënttevredenheidsonderzoeken, naleving van BIG protocollen, jaarlijkse HKZ audit waarin alle wetten en regel getoetst worden door middel van naleving van de protocollen, zoals de wet WBGO (Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst), voorschrijft.

  • Het naleven van de eisen opgesteld in de zorgbrede governance code. De gestelde indicatoren in dit beleid toetsen we en passen we waar nodig aan. 

  • Het beleid en beheer van het bestuur, met de bijbehorende resultaten, prestaties en risico's. Het functioneren van medewerkers wordt getoetst, door middel van functioneringsgesprekken. 

  • Het voeren van een verantwoord financiëel beleid. Daarnaast moet ook worden voldaan aan de eisen van de financiële verslaggeving. 'Mos' accountants levert een financiëel jaarverslag. Deze zal ter inzage worden toegestuurd aan het raad van toezicht.

  • De interne controle en risicobeheersing. Stichting DOA heeft voor elke cliënt een risico-inventarisatie formulier ingevuld. Dit is een belangrijk onderdeel van de HKZ, evenals de BHV (Bedrijfshulpverlening)-training. 

  • De doelmatigheid en efficiency. Stichting DOA werkt in de zorg uitvoering systematisch volgens de zorgplannen. Deze zijn in te lezen in de cliëntendossiers.

  • Trouw en integer werken volgens de beroepscodes: 'sociaal werk' en 'verpleging en verzorging'

  • Een goede werkgever zijn, dit houdt o.a. in dat zij het CAO 'verstandelijke gehandicaptenzorg' volgt. 

  • Het bieden van stageplaatsen voor verschillende opleidingen, o.a. social work, verzorgende IG en pedagogiek. 

De raad van toezicht wordt op de hoogte gebracht van de voortgang en ontwikkelingen tijdens 3 maandelijkse besprekingen, zonodig wordt er extra overleg ingepland. 

Thomas krijnen

Secretaris

Susan Bongers-Jones

Voorzitter

sri%20lanka%20en%20van%20alles%20640_edi
Thomas.jpg
bottom of page